Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej www.sds-lg.pl


Wstęp deklaracji

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej www.sds-lg.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej www.sds-lg.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Lisiej Górze
ul. Henryka Sucharskiego 3A
33-140 Lisia Góra
tel. 783-783-430
e-mail: sds@lisiagora.pl
NIP 993-024-64-15
REGON 852486810

 

Data publikacji strony internetowej: 2016-05-31

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-28

Strona podmiotowa www.sds-lg.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie www.sds-lg.pl, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.


Ułatwienia na stronie podmiotowej www.sds-lg.pl

Strona podmiotowa www.lisiagora.pl posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • podświetlanie linków

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Lisiej Górze.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Bożena Mróz
e-mail: sds@lisiagora.pl
Telefon: 783-783-430

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Częściowo zgodna