ZASADY PRZYJĘCIA

Każda osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z oferty zajęć terapeutycznych prowadzonych  w Środowiskowym Domu Samopomocy zobowiązana jest do posiadania następujących dokumentów, które należy złożyć w Gminnym Ośrodku  Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania:

  1. Wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy lub jej przedstawiciela ustawowego
  2. Pisemna zgoda osoby zainteresowanej na uczestnictwo w zajęciach,
  3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z podaną przyczyną niepełnosprawności,
  4. Opinię dotyczącą stopnia sprawności osoby ubiegającej się o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy,
  5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do ŚDS
  6. Aktualne badania (krew OWA, rentgen płuc, HBS), a w przypadku kierowania do ŚDS osób przewlekle psychicznie chorych – zaświadczenie/opinia psychiatry/psychologa,
  7. Decyzja o przyznaniu zasiłku stałego lub decyzja organu emerytalno – rentowego, oraz inne dokumenty poświadczające sytuację finansową.
  8. Nakaz płatniczy
  9. Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej. Wywiad Środowiskowy zawiera szczegółowe informacje na temat osoby ubiegającej się o pobyt w ŚDS, sytuacji rodzinnej osób wspólnie zamieszkujących, zawodowej, zdrowotnej, finansowej, itd.

Osoba zainteresowana winna się udać do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  celu zgłoszenia chęci uczestnictwa w terapii zajęciowej. Tam otrzyma komplet dokumentów, które powinny zostać uzupełnione jak też pracownik socjalny przeprowadzi z potencjalnym uczestnikiem wywiad środowiskowy..

Decyzją Kierownika GOPS wraz z wymaganą dokumentacją osoba niepełnosprawna zostaje skierowana do uczestnictwa w terapii prowadzonej w ŚDS.