PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMPOMOCY W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA.

Opracowano w związku z pismem otrzymanym od Wojewody Małopolskiego z dnia 23.10.2020r. Znak sprawy: WP-VII.1412.49.2020

W pierwszej fazie rozpoczęcia zajęć w ośrodku z osobami niepełnosprawnymi zostanie zastosowany system hybrydowy z podziałem na dwie grupy. Zajęcia będą odbywać na przemian się w formie: tydzień w ośrodku – tydzień praca zdalna. W taki sam sposób zostanie zorganizowana praca pracowników ŚDS. Za podział grup podopiecznych i pracowników odpowiedzialny jest Dyrektor ŚDS. Dodatkowo osoby niepełnosprawne powyżej 60 roku życia, z chorobami układu oddechowego, układu krążenia oraz osoby otyłe będą miały prowadzone zajęcia jedynie w formie zdalnej.

Zalecenia w zakresie organizacji pracy w środowiskowym domu samopomocy.

 1. Zakazuje się wstępu na teren obiektu osobom, których obecność nie jest konieczna do zapewnienie ciągłości działalności.
 2. Uczestnicy, rodziny/opiekunowie oraz pracownicy nie mogą przychodzić do placówki w sytuacji stwierdzenia u siebie niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, kontakcie z osobą chorą, zakażoną, izolowaną lub kwarantannowaną.
 3. Nakazuje się pozostać w domu uczestnikom oraz pracownikom, którzy w ciągu ostatnich 14 dni mieli kontakt z osobą, u której potwierdzono lub podejrzewa się zakażenia SARS-CoV-2, objętą kwarantanną, a także wszystkich osób wykazujących objawy infekcji dróg oddechowych.
 4. Nakazuje się obserwowanie stanu zdrowia uczestników i personelu, w tym prowadzenie na bieżąco oceny objawów zakażenia dróg oddechowych.
 5. Wejście na teren placówki wiąże się z pomiarem temperatury ciała, w przypadku odmowy pomiaru temperatury ciała zakazuje się wejścia na teren obiektu.
 6. Komunikacja z opiekunami oraz osobami niepełnosprawnymi odbywa się głównie przez telefon. Komunikacja z uczestnikami, którzy potrafią posługiwać się smartfonami, komputerem odbywa się również za pomocą komunikatorów takich jak np. Messenger czy Skype.

Zalecenia w zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami:

 1. Ogranicza się kontakty pracowników niebędących członkami zespołu wspierającoaktywizującego, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy z uczestnikami domu.
 2. Liczba uczestników, którzy będą uczestniczyć stacjonarnie w kolejnym tygodniu jest komunikowana przez Dyrektora ŚDS.
 3. Podział grup komunikowany jest w tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie zajęć przez Dyrektora ŚDS.
 4. W ramach prowadzonych zajęć należy uwzględniać tematykę związaną z sytuacją epidemiologiczną oraz utrzymanie właściwej higieny osobistej i otoczenia oraz dystansu społecznego.
 5. Do odwołania rezygnuje się z zajęć kulinarnych w placówce.
 6. Do odwołania rezygnuje się z treningu zaradności życiowej w zakresie wyjść uczestników poza teren obiektu.
 7. Zawiesza się organizację zajęć klubowych, o których mowa w § 19 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

 

W przypadku utrzymywania się zawieszenia działalności środowiskowego domu samopomocy i braku możliwości fizycznego uczestnictwa w Środowiskowym Domu Samopomocy pracownicy zobowiązani są:

 • Utrzymywać kontakt z uczestnikami, ich opiekunami i rodzinami (za pomocą dostępnych środków komunikacji: telefon, komunikatory).
 • Sprawdzać aktualną sytuację życiową/zdrowotną/społeczną uczestnika i jego funkcjonowanie w życiu codziennym.
 • Powiadomić ośrodek pomocy społecznej w przypadku konieczności objęcia uczestnika pomocą z zakresu pomocy społecznej.
 • Przypominać o zasadach higieny związanych z ograniczaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2
 • Informować o aktualnych obowiązujących obostrzeniach wprowadzonych na danym terenie oraz o konieczności ich przestrzegania.
 • Informować o ewentualnych możliwościach i miejscach uzyskania stosownego wsparcia.
 • W miarę możliwości udzielać stosowanego wsparcia psychologicznego i pedagogicznego.
 • W miarę możliwości podtrzymywać wypracowane umiejętności w ramach funkcjonowania w codziennym życiu.
 • Pomagać w zakresie organizacji czasu wolnego, w tym do podejmowania aktywności fizycznej.
 • Każdy pracownik ma obowiązek sporządzać raport tygodniowy z zakresu wykonanych zadań i sytuacji życiowej uczestników oraz dostarczać go w każdy piątek drogą mailową do Dyrektora ŚDS.

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMPOMOCY W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA.